خبرها

پروژه جدید گروه معماری آرکا به تازگی در مجله معمار و مد امروز و در شماره 6 آن به چاپ رسیده است. این پروژه در منطقه 8 تهران واقع شده و از طرف شهرداری مناطق استان تهران نیز به عنوان پروژه نمونه در سال 1396 انتخاب گردیده است.